Diamond Blue  KAORI KUNO

REASON
Music : Kaori Kuno
Arranged By : Kaori Kuno
Drums : Naoya Hamada
Bass : Tomohilo Aoki
Guitars : Fumio Nishiyama
Keyboards : Nobuo Kurala
Soprano Sax : Kaori Kuno
BRAND-NEW DAY
Music : Kaori Kuno
Arranged By : Kaori Kuno
Horn Arranged By
: Masahiro Kohayashi
Drums : Naoya Hamada
Bass : Tomohito Aoki
Guitars : Fumio Nishiyama
Keyboards : Nohuo Kurata
Alto Sax : Kaori Kuno
Horn Section : Masahiro Kohayashi
Percussions : Nohu Saito
DIAMOND BLUE
Music : Kaori Kuno
Arranged By : Kaori Kuno
Synthesizer Programming
: Kimihiko Shiraishi
Bass : Tomohito Aoki
Guitars : Fumio Nishiyama
Keyboards : Nobuo Kurata
Piano : Nobuo Kurata
Alto Sax : Kaori Kuno
Percussions : Nobu Saito
TENDER LOVE *
Music : Kaori Kuno
Arranged By : Kaori Kuno
Synthesizer Programming
: Hironori Houki
Bass : Tomohito Aoki
Guitars : Fumio Nishiyama
Keyboards : Nohuo Kurata
Soprano Sax : Kaori Kuno
Chorus : Wornell Jones
: Joey Johnson
* ALBUM CONCORD :TOSHIBA-EMI TOCT6543
LOVE FOREVER
Music : Kaori Kuno
Arranged By : Takayuki Hirano
Drums : Yuichi Togashiki
Bass : Akira Okazawa
Guitars : Takayuki Hijikata
Keyboards : Takayuki Hirano
Piano : Yasuharu Nakanishi
Soprano Sax : Kaori Kuno
ALBAUM Rose TJC TKCA-70824
JUNCTION
Music : Kaori Kuno
Arranged By : Kaori Kuno
Drums : Masaharu Lshikawa
Bass : Tomohito Aoki
Guitars : Fumio Nishiyama
Keyboards : Nobuo Kurata
Alto Sax : Kaori Kuno
Trumpet : Masahiro Kohayashi
Flugel Morn : Masahiro Kohayashi
ISAYOI-十六夜-
Music : Kaori Kuno
Arranged By : Nohuo Kuraia
Drums : Eigi Shimamura
Bass : Chiharu Mikuzuki
Guitars : Tsuyoshi Kon
Piano : Nohuo Kuraia
Sonrnno Sax : Kaori Kuno
ALBAUM Breath TJC TKCA-70823
REASON II
Music : Kaori Kuno
Arranged By : Kaori Kuno
Drums : Naoya Hamada
Bass : Tomohito Aoki
Guitars : Fumio Nishiyama
Keyboards : Nobuo Kurata
Soprano Sax : Kaori Kuno
Percussions : Nobu Saito
KAGEROU 〜かげろう〜
Music : Kaori Kuno
Arranged By : Kaori Kuno
Synthesizer Programming
: Shin Sugihara
Keyboards : Kaori Kuno
Piano : Kaori Kuno
Soprano Sax : Kaori Kuno
ALBAUM LUNA TJC TKCA-70823
CANDLES
Music : Kaori Kuno
Arranged By : Kaori Kuno
Drums : Masaharu Ishikawa
Bass : Tomohito Aoki
Guitars : Fumio Nishiyama
Keyboards : Nohuo Kurata
Alto Sax : Kaori Kuno
Trumpet : Masahiro Kobayashi
SLAND'S BREEZE〜グリーンケイブルスの嵐〜 *
Music : Kaori Kuno
Arranged By : Tom Akasaka
Soprano Sax : Kaori Kuno
Strings : Island Orchestra
*ALBUM カナディアンワールド〜赤毛のアンのふるさと〜 :TOSHIBA-EMI TOCT 7554